Yääd

Ajèéb Sä Møúsäm Häi,

Hävåøñ Kä Håí Rúkh Säth Líyé

Yääd Aäpkí Aä Råhí Häí,

Käísé Iñ Bhéégí Pàlkoñ Ké Säth Jíyéñ,

Díyä Jø Dård Häì Tûmñê Hûmê,

Kåísé Hûm Iñ Jäkhmö Kø Síyèñ,

Här Pål Därd Häí Aåñkøñ Mê,

Käísê Hûm Iñ Askøñ Kø Píyêñ,

Nämì Hävä Mé Jäbsè Chäì Häí,

N Jäñé Täbsé Kyùñ Tùmhärí Yääd Aäi Häì,

Fír Sè Uñ Lämhøñ Kö Yääd Kärkè,

Hûmårì Aäñkhéíñ Bhär Aåí Häì,

Därd Bhäré,Kúch Khtê-Mèètè Lämhé,

Bäs Yéhì Søûghät Hùmñé Túmsé Påí Häì,

Kälí Gähtåyén Fìr Chä Rähì Häì,

Fìr Sé Dìl Mè Dård Jägä Rähí Häì,

Hälkí~Hälkí Bärís Kí Bùñdê Häíñ Bärsì,

Aäj Tùmsé Dèkhäñé Kø Hùmärí Aäñkhèìñ Fír Häìñ Tärsí